Mantelzorgers en vrijwilligers

Mantelzorgers

Thuiszorg De ZorgSter heeft veel waardering voor degenen die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning van hun naasten. Thuiszorg De ZorgSter kiest er dan ook voor om mantelzorgers te waarderen, omdat zij een belangrijke aanvulling kunnen zijn naast de professionele zorg die door ons wordt geboden. Wij proberen mantelzorgers bij te staan waar nodig, moedigen hen aan, motiveren, ontlasten hen, maar luisteren ook vooral naar de wensen en behoeften van de betrokken mantelzorger en de relatie met de cliënt. Het doel van Thuiszorg De ZorgSter is dat mantelzorgers zo goed mogelijk hun zorgtaken vervullen en kunnen volhouden. Vervullen omdat kwalitatieve zorgverlening in het belang is van de cliënt. Volhouden omdat de mantelzorger geneigd is om zichzelf weg te cijferen voor degene aan wie hij of zij zorg verleent, en soms vergeet dat hij of zij ook voor zichzelf moet zorgen en andere levenstaken heeft.

Definitie van mantelzorg

Mantelzorg is de zorg die je geeft aan een bekende uit je omgeving, zoals je partner, ouder(s), kind, broer, zus, buur of vriend(in) die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Deze zorg kan bestaan uit het huishouden doen (boodschappen doen, koken, schoonmaken), wassen en aankleden, oppassen of gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen, enzovoorts. Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger is iemand die geen bestaande relatie met de cliënt had. Een vrijwilliger werkt meetal vanuit een vrijwilligerscentrale en wordt daarom niet aangemerkt als een mantelzorger.

De samenwerking met de mantelzorger staat voorop

Een mantelzorger kan praktische hulp en ondersteuning geven bij de Algemene Dagelijkse Levensbehoeften (ADL). Dat zijn onder meer het wassen, aankleden, eten en drinken en het voeren van de huishouding. Mogelijk is er hulp nodig bij het staan en lopen. Ook de meer verpleegtechnische handelingen (thuisdialyse en beademing) kan door zorgprofessionals aan de persoon met een ziekte of beperking worden geleerd. Ook aan de mantelzorger kan dit geleerd worden. Een mantelzorger kan en mag alles doen waar de cliënt behoefte aan heeft. De grenzen worden daarbij zo veel mogelijk samen door de cliënt en de mantelzorger bepaald.

Operationalisering van de samenwerking

De coördinator van Thuiszorg De ZorgSter maakt samen met de mantelzorger afspraken over de taken en verantwoordelijkheden die zij willen en kunnen verrichten. Deze afspraken worden opgenomen in het zorgleefplan van de cliënt.

Menu