Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is gespecialiseerde zorg aan mensen die, medisch gezien, niet meer kunnen genezen. Palliatieve zorg is passend bij élke leeftijd, bij iedere unieke situatie thuis en kan starten in elke fase van een ernstige ziekte die ongeneeslijk is.

Palliatief terminale zorg is gespecialiseerde zorg aan ongeneeslijk zieke mensen; zorg die zich specifiek richt op de ondersteuning van mensen met zorgvragen in hun allerlaatste levensfase en de begeleiding van hun naasten, tijdens de laatste levensfase en nazorg na het overlijden.

De Palliatief (Terminale) Zorg richt zich op het verlichten van lichamelijke pijn en andere symptomen, maar ook op eventuele vragen op psychologisch, sociaal en spiritueel vlak. Mogelijk heeft ook u onbeantwoorde vragen, onzekerheden en behoefte aan zorg.

Palliatieve zorg betekent ook het helpen van uw naasten in de omgang met uw ziekte en ook bij hun rouwverwerking.

Iedere situatie en fase tijdens uw ziekteproces in de laatste levensfase of dat van uw naaste is uniek. Om die reden maken we bij aanvang van de zorg een “samenzorgplan”. We evalueren samen met u en stellen continu het samenzorgplan bij, indien nodig en/of noodzakelijk.

Wij noemen het een samenzorgplan omdat ook uw rol, alsook van de naaste als mantelzorger en de eventuele ingeschakelde vrijwilligers staan beschreven. U weet op deze wijze precies hoe we met elkaar samenwerken tijdens uw ziekteproces en behoudt de regie. Uw wensen en behoeften zijn ons uitgangspunt.

In het samenzorgplan staan uw zorgnoden beschreven, alsook de afspraken wie wat doet, wanneer en waarom. Dit plan is toegevoegd aan uw zorgdossier.

Ook uw huisarts is onderdeel van het samenzorgplan.

Uitgangspunt
Het is belangrijk dat u zelf eerst alle ruimte en gelegenheid neemt (en krijgt) om met uw naasten na te denken en te praten over wat u (niet) wilt. U wilt immers zorgvuldig uw besluiten nemen.

Bent u naaste?
U speelt een belangrijke rol in het regelen en soms ook het uitvoeren van onderdelen van de palliatieve zorg aan uw naaste. Deze taak kan moeilijk en zwaar zijn. Daarnaast is het confronterend als uw naaste ongeneeslijk ziek is. Daarom hebben naasten vaak ook praktische tips en steun nodig. Thuiszorg de ZorgSter biedt deze ondersteuning.

Regie
U beslist, in overleg met uw naasten, wat er gaat gebeuren in uw laatste levensfase.

Overwegingen die wij u aanreiken zijn:

  • Wat wilt en kunt u zelf doen?
  • Wat heeft ú nodig?
  • Hoe kunt u zélf de regie houden?
  • Wat willen en kunnen uw naasten voor u doen?
  • Zijn er vrijwilligers die u kunnen helpen?
  • Zijn er vrijwilligers die u kunnen helpen?
  • en waarom (niet)?
Uw regie is ons uitgangspunt

Het (samen) zorgplan
In het (samen)zorgplan staan uw zorgnoden genoteerd en de resultaten die wij als zorgteam, inclusief de mantelzorgers en eventuele vrijwilligers, samen willen bereiken. Daarnaast staat genoteerd wie voor welke activiteiten verantwoordelijk is en in welk beoogd termijn deze doelen bereikt kunnen worden. Alle doelen zijn primair gericht op uw kwaliteit van leven, op het bereiken van uw gewenste fysieke comfort en om samen, met uw dierbaren, uw balans te behouden.

Wat mag u van de coördinator Palliatieve (Terminale) Zorg verwachten?
De coördinator heeft een belangrijke schakelfunctie binnen Thuiszorg de ZorgSter. Zij heeft kennis van de palliatief (terminale) zorg, beschikt over een groot netwerk in de regio, kent de sociale kaart van de regio en stemt continu met alle belanghebbenden af. De coördinator is een vliegende keep en altijd aanspreekbaar bij vragen.

Tijdens een afspraak maakt de coördinator kennis met u en met uw naasten. Door goed te luisteren en door vragen te stellen, krijgt de coördinator, maar ook u en uw naasten, een goed inzicht in uw behoeftes, twijfels, uw wensen, verwachtingen en uw gevoelens.

Mogelijk bestaan er fysieke, medische, sociale of spirituele onderwerpen die u en uw naasten bezig houden en waarbij u advies, informatie, en voorlichting wilt vragen aan de coördinator.

Voor al uw medische vragen zal u verwezen worden naar uw huisarts.

Menu